Visie van Aimigo
 


Visie van AIMIGO

Leidende elementen in de visie en aanpak van AIMIGO  zijn (in willekeurige volgorde):

 • Alignment
 • De organisatie als levend geheel
 • Vrije ruimte
 • Biografische benadering
 • Vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid
 • Mens- en resultaatgericht
 • Inzet van creativiteit
 • Van de praktijk, naar de praktijk
 • Drieslag leren en ontwikkelen
 • Traject samenhang
 • Partnerschap en coproductie: de relatie met opdrachtgevers
 • In relatie tot de deelnemers van ontwikkelingstrajecten
   

Alignment
Ontwikkeltrajecten benaderen we vanuit de samenhang tussen vier verschillende niveaus waar organisaties mee te maken hebben:

 • de individuele medewerkers (competenties, persoonlijke effectiviteit, et cetera),
 • teams of afdelingen (o.a. communicatie en samenwerking),
 • ‘het organisatie niveau’ (management, processen, cultuur), en
 • de omgeving van de organisatie (markt, klanten, concurrenten).

Deze vier niveaus beïnvloeden elkaar voortdurend,. Daarom houden we bij focus op één niveau altijd rekening met de invloeden van de andere niveaus: alignment.

De organisatie als levend geheel
De wisselwerking tussen individuele medewerkers, de teams of afdelingen en de omgeving van de organisatie zorgt voor conflict, dynamiek, complexiteit, creativiteit en mogelijkheden. Onlosmakelijk zijn individuen, organisatie en omgeving verbonden. Dit maakt organisaties levend, levendig en noodzakelijk bewegend in een sterk veranderende wereld.

Vrije ruimte
Medewerkers ontwikkelen zich sterker in samenwerking met collega’s, waarbij

 • directe feedback wordt gegeven,
 • er ruimte bestaat om te experimenteren, en
 • kritische reflectie onder leiding van een extern oog mogelijk is.

Het zelfvertrouwen stijgt, men leert onzekerheden adequater te hanteren en de openheid en transparantie op de werkplek nemen toe.
Dit pleit ervoor om organisaties om te vormen tot ontmoetingsplaatsen van professionals, waarbij naast monitoring, planning & control meer vrije ruimte ontstaat voor interactie, het delen van kennis en ervaringsuitwisseling.

Biografische benadering
Organisaties worden gevormd door mensen. Zij hebben hun eigen geschiedenis, heden en toekomst. Zij volgen in hun ontwikkeling unieke lijnen en eigen processen. Dit onder invloed van tijd, plaats, cultuur en (sociaal economische) context.

Langs die lijnen zijn specifieke motieven, waarden, overtuigingen en taboes van invloed op de motivatie, het gedrag en het handelen van de betrokken individuen.
Vandaar dat AIMIGO haar ontwikkeltrajecten vanuit het verleden en de toekomst van het individu insteekt, met veel aandacht voor de ontwikkelende mens.

Hard op het resultaat, zacht op de relatie en het relationele.
In elk ontwikkelingstraject zoeken we de balans tussen de ‘harde’ instrumenten en de ‘harde’ werkelijkheid aan de ene kant en de ‘zachte’ menselijke factor in interactie met collega’s, klanten en leveranciers aan de andere kant.

Inzet van creativiteit
Activering van de creativiteit en zelfexpressie van deelnemers aan ontwikkeltrajecten maakt onbewuste beelden expliciet en bespreekbaar. Zo voegen we verbeelding toe aan de dominantie van effectiviteit en efficiëntie in de dagelijkse werkpraktijk. Het effect: motivatie in ons werk en innerlijke motieven als drijfveer; betekenisvoller en leuker werk.

AIMIGO onderzoekt de rol en impact van creatieve visualisatie van individuen op organisatie veranderingen.

Van de praktijk, naar de praktijk: Action Learning en Action Planning
Leren en ontwikkelen in de praktijk staan voorop. In leer- en coachingstrajecten maken we altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Dat doen we vanuit de praktijk via theorie/training.
In ‘drieslag leren’ formuleren we aandachtspunten en actieplannen waarmee men in de praktijk aan de slag gaat. Na een periode van experimenteren in de praktijk vindt reflectie plaats op opgedane ervaringen en formuleren we een vervolgslag.
Een zelf ontwikkeld en beproefd stappenplan vormt hierbij de leidraad.

Drieslag leren
In de filosofie van ‘van de praktijk, naar de praktijk’ zijn

 • terugkijken (reflectie),
 • pas-op-de-plaats maken (leren, inzichten verwerven, trainen), en
 • vooruitblikken (preflectie),

zeer wezenlijke onderdelen in de aanpak van onze ontwikkeltrajecten.

Traject samenhang
Alle ontwikkelingstrajecten lopen van ontwerp en ontwikkeling tot implementatie, evaluatie en nazorg.

Partnerschap en coproductie: de relatie met opdrachtgevers
AIMIGO stelt zich in trajecten naar de opdrachtgever proactief, expliciet en ondersteunend op.
De inhoudelijke werkzaamheden voeren we in gezamenlijkheid en onderling overleg met de opdrachtgevers uit. Wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers zijn leidend binnen vóóraf bepaalde, realistische kaders.
Gezamenlijkheid en overeenstemming, op transparante wijze communiceren over doelen en resultaten lopen als vanzelfsprekende rode draden door de trajecten, van begin tot eind.

In relatie tot de deelnemers van ontwikkelingstrajecten
Kernelementen van de aanpak tijdens leertrajecten zijn:

 • deelnemers werken individueel aan een leerplan (persoonlijke ontwikkelplannen, e.d.) toegesneden op hun persoon (maatwerk voor en door het individu);
 • deelnemers werken samen met anderen in duo’s of in groepen . Ervaringsuitwisseling en kennisdeling bevordert leerprocessen;
 • Door zowel op het niveau van de afdeling als op clusterniveau in het traject relevante reflectie- en progressieworkshops in te bouwen, versterken we het leren van de doelgroep.
 • deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling;
 • zelfredzaamheid (‘empowerment’) en vitaliteit  van deelnemers wordt ontwikkeld en aangemoedigd;
 • directe feedback, één op één gerelateerd aan de werkpraktijk;
 • theorie gevolgd door leren in de praktijk, met daar aan gekoppeld reflectie;
 • ruimte om te experimenteren en (binnen kaders) mogen fouten maken;
 • ruimte voor externe advisering (coaching, klankbord en begeleiding);
 • belangrijke spelers (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, clustermanagers, projectleiders) uit de organisatie worden nadrukkelijk uitgenodigd om op onderdelen van het traject hun bijdragen te leveren.